Współczynnik rozszerzalności cieplnej rtęci

Kod zadania: 1066

Zbiornik z kapilarą napełniono po brzegi w temperaturze 0 °C rtęcią o objętości 400 cm3. Po ogrzaniu do temperatury 100 °C wyciekło 6,228 cm3 rtęci. Ile wynosi współczynnik rozszerzalności objętościowej rtęci?

 • Podpowiedź – czym jest współczynnik rozszerzalności

  Współczynnik rozszerzalności objętości obliczamy na podstawie pomiaru objętości w różnych temperaturach. W naszym zadaniu określono zmianę objętości cieczy w stosunku do objętości zbiornika, która też może ulec zmianie wskutek zmian temperatury.

 • Analiza

  Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że w naszym zadaniu współczynnik rozszerzalności rtęci będziemy określać wykorzystując naczynie, które samo w sobie też podlega termicznej rozszerzalności.

  Wiedząc, ile tręci z naczynia wyciekło przy zwiększeniu temperatury do 100 °C, możemy określić współczynnik rozszerzalności rtęci w danym naczyniu. Skorzystamy ze wzoru przedstawiającego prawo rozszerzalności objętościowej.

 • Zapis danych

  t0 = 0 °C początkowa temperatura
  V0 = 400 cm3 początkowa objętość rtęci
  t1 = 100 °C temperatura końcowa
  ΔV = 6,228 cm3 objętość rtęci, która wyciekła
  βz = ? współczynnik rozszerzalności rtęci
 • Rozwiązanie

  Skorzystamy z prawa rozszerzalności objętościowej

  \[ \mathrm{\Delta}V=\beta_{\mathrm{z}} V_0(t_1-t_0), \]

  gdzie V0 to początkowa objętość cieczy, t1 − t0 różnica temperatur, a ΔV przyrost objętości cieczy.

  Stąd wyliczamy βz 

  \[\beta_{\mathrm{z}}=\frac{\mathrm{\Delta}V}{V_0\left(t_1-t_0\right)}\,.\]

  Rozwiązanie liczbowe:

  Objętości ΔV i V0 możemy wyrazić w cm2, jednostka nie ma wpływu na wynik końcowy:

  \[\beta_{\mathrm{z}}=\frac{\mathrm{\Delta}V}{V_0\left(t_1-t_0\right)}=\frac{6{,}228}{400\left(100-0\right)}\,{°\mathrm{C}^{-1}}=156\cdot{10^{-6}}{°\mathrm{C}^{-1}}\]
 • Odpowiedź

  Współczynnik rozszerzalności objętościowej rtęci w warunkach zadania wynosi 156·10−6 °C−1.

 • Komentarz

  Uzyskana wartość współczynnika rozszerzalności rtęci różni się od tabelarycznej m.in. z powodu warunków wykonywania doświadczenia. Jak wiemy, rozszerzalności termicznej podlega nie tylko sama rtęć, ale też i naczynie, w którym się ona znajduje. Pokażemy, że dla żelaznego naczynia otrzymalibyśmy wartość bardzo bliską obliczonej przed chwilą.

  Na zmianę objętości rtęci zapiszemy wzór:

  \[ \mathrm{\Delta}V_{\mathrm{r}}=\beta_{\mathrm{r}} V_0\left(t_1-t_0\right), \]

  gdzie βr to współczynnik rozszerzalności rtęci, V0 objętość w temperaturze początkowej, a t1 − t0 różnica temperatur.

  Na zmianę objętości naczynia zapiszemy wzór:

  \[ \mathrm{\Delta}V_{\mathrm{n}}=\beta_{\mathrm{n}} V_0\left(t_1-t_0\right), \]

  gdzie βn współczynnik rozszerzalności objętościowej żelaza, V0 objętość wnętrza naczynia w temperaturze początkowej, a t1 − t0 różnica temperatur.

  Na początku rtęć miała objętość taką samą jak wnętrze naczynia, czyli V0. Odejmując od siebie równania, otrzymamy:

  \[ \mathrm{\Delta}V_{\mathrm{r}}-\mathrm{\Delta}V_{\mathrm{n}}=\beta_{\mathrm{r}} V_0\left(t_1-t_0\right)-\beta_{\mathrm{n}} V_0(t_1-t_0), \] \[ \mathrm{\Delta}V_{\mathrm{r}}-\mathrm{\Delta}V_{\mathrm{n}}=\left(\beta_{\mathrm{r}}-\beta_{\mathrm{n}}\right) V_0\left(t_1-t_0\right). \]

  Lewa strona równania mówi nam, jaka objętość rtęci wycieknie z naczynia, a po prawej stronie mamy zamiast jednego współczynnika różnicę dwóch.

  Zauważmy, że:

  \[ \beta_{\mathrm{z}}=\beta_{\mathrm{r}}-\beta_{\mathrm{n}}. \]

  Po podstawieniu wartości z tablic:

  βr = 2·10−4 °C−1

  βn = 36·10−6 °C−1

  otrzymamy:

  \[ \beta_{\mathrm{z}}=\beta_{\mathrm{r}}-\beta_{\mathrm{n}}=\left(2\cdot{10^{-4}}-36\cdot{10^{-6}}\right)\,\mathrm{°C^{-1}}=1{,}64\cdot{10^{-4}}\,\mathrm{°C^{-1}}. \]

  Tablicowa i zmierzona wartość nie różnią się więc bardziej niż o ok. 5%.

Poziom: Poziom 2 – Szkoła ponadgimnazjalna
Cs translation
En translation